UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1696/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.​


​Theo đó, thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", tỉnh Bình Dương được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 86.877 căn so với dự báo nhu cầu 115.836 căn NOXH trong giai đoạn 2021-2030. Trong đó giai đoạn 2021 - 2025 là 46.377 căn/61.836 căn theo dự báo; giai đoạn 2026 - 2030 là 40.500 căn/54.000 căn theo dự báo.

Dựa vào kết quả khảo sát dự báo nhu cầu NOXH của công nhân đến năm 2025 có 42.816 người thuộc đối tượng người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu NOXH, tương đương 42.816 hộ, diện tích 1.926.720 m2 sàn xây dựng. Giai đoạn 2026-2030, sẽ có 86.396 người tương đương 86.396 căn hộ, diện tích 4.319.800 m2 sàn xây dựng.

Như vậy, tổng số đối tượng có nhu cầu NOXH là 129.212 người tương đương 129.212 căn.

Theo Đề án, cả giai đoạn 2021-2030, Bình Dương dự kiến đầu tư khoảng 160.325 căn NOXH (155.289 căn chung cư và 5.036 nhà liên kề, trong đó số căn cho thuê khoảng 32.065 căn). Tổng diện tích đất khoảng 470,4 hecta, diện tích sàn xây dựng ước đạt 9.253.924 m2, đáp ứng cho khoảng 552.458 dân số với tổng mức đầu tư khoảng 84.756 tỷ đồng, cao hơn chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023.

Trong đó, giai đoạn 2021-2025, dự kiến sẽ bố trí khoảng 136,1 hecta diện tích đất đầu tư hoàn thành khoảng 42.445 căn NOXH, với diện tích sàn xây dựng đạt 2.612.721 m2, đáp ứng cho khoảng 138.326 dân số với tổng mức đầu tư khoảng 23.817 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030, dự kiến sẽ bố trí khoảng 334,3 hecta diện tích đất, đầu tư hoàn thành khoảng 117.880 căn NOXH, với diện tích sàn xây dựng đạt 6.641.203 m2, đáp ứng cho khoảng 414.132 dân số với tổng mức đầu tư khoảng 60.939 tỷ đồng.

Quỹ đất do Nhà nước thu hồi chưa đưa vào sử dụng hoặc quỹ đất do các doanh nghiệp Nhà nước đang quản lý gồm đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh tại 26 khu vực với khoảng 121,9 hecta dự kiến sẽ đầu tư khoảng 18.789 căn, tương đương 2.598.732 m2 sàn xây dựng, dân số khoảng 116.204 người với tổng mức đầu tư khoảng 17.294 tỷ đồng, để đưa vào quỹ đất phát triển NOXH, nhà ở cho công nhân.

Trong giai đoạn 2021-2025: Dự kiến triển khai thực hiện 10 dự án diện tích đất khoảng 44,5 hecta, xây dựng khoảng 17.418 căn NOXH, tương đương 989.153 m2 sàn xây dựng, dân số khoảng 65.812 người với tổng mức đầu tư khoảng 9.168 tỷ đồng

Trong giai đoạn 2026-2030: Triển khai thực hiện tiếp tục các dự án NOXH với diện tích đất khoảng 143,9 hecta, khoảng 56.351 căn, tương đương 3.200.150 m2 sàn xây dựng, dân số khoảng 212.916 người với tổng mức đầu tư khoảng 29.661 tỷ đồng.

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/chinh-quyen-tin-chi-dao-dieu-hanh/2024/06/670-binh-duong-du-kien-dau-tu-160-325-can-nha-o-xa-hoi-giai-doan-2021-203