UBND tỉnh lấy ý kiến dự thảo Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.


​Theo đó, đối tượng áp dụng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa, hợp thửa đất; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục về tách thửa, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất; Tòa án nhân dân các cấp khi giải quyết các vụ án, cơ quan thi hành án khi tổ chức thi hành án liên quan đến việc tách thửa, hợp thửa đất.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp:


Đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp tại TP. Dĩ An, TP. Thuận An, TP. Thủ Dầu Một, TP. Tân Uyên, TX. Bến Cát:

Đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp tại huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo:

Đối với đất ở:


Về quy định điều kiện tách thửa, so với QĐ số 12/2023/QĐ-UBND, ngoài các quy định cũ, nội dung QĐ lấy ý kiến quy định thêm một số điều kiện.

Cụ thể, thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất; đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích, ranh giới còn lại không tranh chấp của thửa đất đó được phép tách thửa đất.

Đối với yêu cầu tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa và hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa nếu thỏa đảm bảo các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm g, điểm h khoản 2.

Đối với đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt, trường hợp diện tích tách thửa không phù hợp quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt thì phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tại thời điểm hiện hành xem xét, thống nhất diện tích tách thửa.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng. Đối với thửa đất có đất ở và đất khác thì không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa. Việc tách thửa phải đảm bảo các quy định tách thửa.

Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan Thi hành án mà việc phân chia không bảo đảm các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định thì không thực hiện tách thửa.

Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết tách thửa đối với các trường hợp cá biệt, việc tách thửa đất phải bảo đảm có lối đi.

Người sử dụng đất được hợp thửa đất khi đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 3 Quyết định này.

Việc hợp các thửa đất phải bảo đảm có cùng mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất trừ trường hợp hợp toàn bộ hoặc một phần thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với nhau và trường hợp hợp thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với thửa đất ở.

Trường hợp các thửa đất khác nhau về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất thì phải thực hiện đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức trả tiền thuê đất để thống nhất theo một mục đích, một thời hạn sử dụng đất, một hình thức trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Thời gian góp ý từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/7/2024.

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/2024/07/916-binh-duong-lay-y-kien-quy-dinh-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-da